پس از فرآیند خمکاری، قطعات مجزا درکنار هم اسمبل شده و به فراخور موقعیت شان توسط جوش CO2 و یا نقطه جوش در محل مونتاژ ثابت می شوند.

با ما در تماس باشید !