فریم های مخابراتی محصولاتی هستند که جهت جایگذاری ترمینالهای مخابراتی در پست های مخابراتی ساخته میشوند و انواع آن به شرح ذیل میباشند .